Error message

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 1389 of C:\xampp\htdocs\tourism\includes\bootstrap.inc).

23-06-2014 ዓ/ም
የደቡብክልልባህልናቱሪዝምቢሮከአርባምንጭዩኒቨርሲቲጋርበመተባበር 126ኛውንየአድዋድልበዓልያከበረሲሆንበመድረኩየተገኙትየዕለቱየክብርእንግዳእናየደቡብክልልባህልናቱሪዝምቢሮኃላፊአቶኃይለማሪያምተስፋዬ፣የጋሞዞንዋናአስተዳደሪናየአርባምንጭዩኒቨርሲቲአስተዳደርቦርድም/ልሰብሳቢአቶብርሃኑዘውዴ፣የአርባምንጭዩኒቨርስቲፕሬዝዳንትዶ/ርዳምጠውዳርዛ፣የዩኒቨርሲቲአመራሮች፣ሰራተኞች፣አባትእናእናትአርቤኞች፣የሀገርሽማግሌዎች፣የሀይማኖትአባቶች፣ከክልሉከተለያዩዞኖችእናልዩወረዳዎችየመጡየባህልናቱሪዝምመምሪያእናጽ/ቤትኃላፊዎችእንዲሁምሌሎችምጥሪየተደረገለውእንግዶችበተገኙበት‹‹የአድዋድልለኢትዮያዊያንህብረትለአፍሪካየነጻነትጮራ››በሚልመሪቃልበተለያዩኩነቶችታጅቦበአርባምንጭከተማበድምቀትተከብሯል፡፡
በበዓሉየመክፈቻንግግርያደረጉትየደቡብክልልባህልናቱሪዝምቢሮኃላፊእናየዕለቱየክብርእንግዳአቶኃ/ማሪያምተስፋዬአድዋለእኛለኢትዮጵያዊያንየአንድነታችንአርማ፣የህብረብሄረዊአንድነታችንመገለጫ፣የጥቁርህዝቦችኩራትበመሆኑኢትዮያዊያንጀግንነታቸውንናአልበገረነታቸውንያስመሰከሩበትታለቅየድልበዓልመሆኑንገልጸዋል፡፡
አያይዘውምድሉለጣሊያንሽንፋትለኢትዮጵያዊያንድልናደስታእንዲሁምጀግንነትናወኔየተገኘበትበመሆኑኢትዮጵያዊያንአሁንላይከሚለያዩንአጃንዳዎችተለቀንአንድበሚያደርጉንሀገራዊጉዳዮችላይበመስራትበድህነትናኋላቀርነትላይመዝመት፣እንዲሁምበልማት፣በዴሞክራሲስርዓትግንባታናበመልካምአስተዳደርዙሪያየሚተዩጉድላቶችንማረም፣ፍትህናየህግየበላይነትማረጋገጥበሚሉእናበሌሎችምመልካምዕሴቶችላይትኩረትመስጠትወሳኝመሆኑንአብራርተዋል፡፡
በበዓሉየአርባምንጭዩኒቨርሲቲፕሬዚዳንትዶ/ርዳምጠውዳርዛባስተላለፉትመልዕእክትየአድዋድልየማንነታችንመገለጫ፣በነጮችናጥቁሮችመካከልየነበረውንትሪክትድልበማድረግታሪክየተሰራበትበመሆኑኢትዮጵያበልማትእናበሌሎችምዘርፎችግንባርቀደምለመሆንምቹአየርእናመልክዓምድርያላት፣በቂውሃእናየማዕድንሀብቶችየሚገኙባትትሀገርመሆኗንበመጥቀስለማሳያሌለኛውአድዋየህዳሴግድባችንሀይልማመንጫትመጀመሩድህነትንታሪክለማድረግአመለካችነውያሉሲሆኑበተመሳሰይየጋሞዞንአስተዳደሪናየአርባምንጭዩኒቨርሲቲየቦርድም/ሰብሳቢአቶብርሃኑዘውዴበበኩላቸውየአድዋድልበየምዕራፉእናበየትውልዱእየተዘከረእናእየተወሳየሚኖርየሞራልስንቅመሆኑንበመግለጽበአሁኑጊዜየውጭእናየውስጥወራሪዎችእንዲሁምተላለኪዎችአፍራሽተልዕኳቸውንይዘውእየሰሩበመሆኑከመቼውምጊዜበላይበመንቃትጠላትንመዋጋትበአንጻሩምበልማትእናበሀገራዊአንድነትላይትኩረትመደረግይኖርበታልብለዋል፡፡
በበዓሉታሪካዊእውነታዎችእናተሞክሮዎችላይሙያዊንግግርያደረጉትበባህርዳርዩኒቨርሲቲመምህርናተመራመሪፕሮፌሰርሹመትሲሻኝባስተላለፉትመልዕክትየአድዋድልኩራታችን፣የአንድነታችንመገለጫ፣የሥነልቦናጽናት፣ጀግንነትእናወኔየተገኝበትለዕድገታችንትልቅመሰረትመሆኑንበመጥቀስመልእክትአስተላልፈዋል፡፡
በድልበዓሉበርካታጥናታዊጽሁፎችየቀረቡሲሆንከእነዚህምመካከልየጣሊያኖቹዳባ፣የአደዋጦርነትናየኢትዮያዊያኑየአሸነፊነትሚስጥርበሚልአቶካሱጡሚሶንጨምሮሌሎችዕለቱንየመሰሉጥናታዊጽሑፎችበምሁራንመቅረባቸውንየደቡብክልልባህልናቱሪዝምቢሮየኮሚዩኒኬሽንዳይሬክቶሬትዘግቧል፡፡
በትግስቱገዕናሞ
 

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.